امروز: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

مهاجری: نسبت به قوانین داوری کاملا به روز شدیم/ فقط در جودو بانوان به تاشکند اعزام شدند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون جودو، گفت: با حضور در برنامه توسعه داوران و مربیان شورای المپیک آسیا موفق شدیم به جدیدترین قوانین فدراسیون جهانی اشراف پیدا کنیم و نسبت به قوانین داوری کاملا به روز شدیم.  سوی کمیته ملی المپیک نمایندگان ۷ رشته ورزشی کشورمان اوایل آبان ماه  سال جاری به کشور ازبکستان برای حضور در برنامه …

مهاجری: نسبت به قوانین داوری کاملا به روز شدیم/ فقط در جودو بانوان به تاشکند اعزام شدند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون جودو، گفت: با حضور در برنامه توسعه داوران و مربیان شورای المپیک آسیا موفق شدیم به جدیدترین قوانین فدراسیون جهانی اشراف پیدا کنیم و نسبت به قوانین داوری کاملا به روز شدیم.  سوی کمیته ملی المپیک نمایندگان ۷ رشته ورزشی کشورمان اوایل آبان ماه  سال جاری به کشور ازبکستان برای حضور در برنامه …

مهاجری: نسبت به قوانین داوری کاملا به روز شدیم/ فقط در جودو بانوان به تاشکند اعزام شدند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون جودو، گفت: با حضور در برنامه توسعه داوران و مربیان شورای المپیک آسیا موفق شدیم به جدیدترین قوانین فدراسیون جهانی اشراف پیدا کنیم و نسبت به قوانین داوری کاملا به روز شدیم.  سوی کمیته ملی المپیک نمایندگان ۷ رشته ورزشی کشورمان اوایل آبان ماه  سال جاری به کشور ازبکستان برای حضور در برنامه …

رفتن به ابتدای صفحه